15, 18, 22, 24 czerwca od 10.00 do 12.00

|

Wydarzenie online

Storytelling for Leaders (start 15.06.2020)

Spotkajmy się na warsztatach online (cykl webinarów "na żywo" z trenerem w kameralnej grupie), rozpoczynających 6 miesięczny proces rozwoju Twoich umiejętności przywódczych i komunikacyjnych, wykorzystujących moc biznesowego storytellingu. Zapraszam! Dariusz Dobrzyniecki

Rejestracja jest zamknięta
Zobacz inne wydarzenia
Storytelling for Leaders (start 15.06.2020)

Czas i lokalizacja

15, 18, 22, 24 czerwca od 10.00 do 12.00

Wydarzenie online

O wydarzeniu

ZMIENIAJ SPOSÓB MYŚLENIA I INSPIRUJ DO DZIAŁANIA.

PRZEKONUJ ŁADUNKIEM EMOCJI A NIE SIŁĄ ARGUMENTÓW CZY ARGUMENTEM SIŁY. 

ZJEDNUJ SOBIE LUDZI I SZYBKO BUDUJ RELACJE. 

Poznaj skuteczne techniki wywierania wpływu, angażowania i inspirowania sprawdzone przez tysiące liderów z Londynu, Nowego Jorku, Singapuru czy Sydney.

WIĘCEJ NIŻ TYLKO STORYTELLING 

Uczestnicząc w programie STORYTELLING FOR LEADERS poznasz systematyczną metodę, która pozwoli Ci efektywnie korzystać z mocy narracji w biznesie. Program jednak sięga znacznie dalej, niż sięga opowiadanie. Dowiesz się również jak korzystać z magii historii, aby uzyskać więcej od innych.

Słuchanie anegdot jest sztuką sprawiania tego, że inni dzielą się swoimi historiami. Dowiesz się jak wydobywanie od ludzi ich opowieści buduje silniejsze relacje i pozwala lepiej zrozumieć co się naprawdę dzieje lub działo. 

Wyzwalanie anegdot to nic innego jak świadome działanie lidera, które jest tak niezwykłe, że inspiruje ludzi w organizacji do opowiadania o tym zdarzeniu. Pokażemy Ci jak możesz robić to skutecznie.

WIĘCEJ NIŻ SAME WARSZTATY

Jeśli masz wątpliwości czy możliwe jest opanowanie tych umiejętności podczas jednorazowego spotkania to wiedz, że nie jesteś sam. Według również nas nie ma takiej możliwości, aby stać się skutecznym storytellerem wyłącznie poprzez udział w 1-dniowym szkoleniu. Dlatego STORYTELLING FOR LEADERS to 6-miesięczny program rozwoju umiejętności biznesowego storytellingu składający się z:

• Warsztatów online (4 x 2 godziny)

• Programu Ćwiczeń Praktycznych

• Współpracy w ramach społeczności 

• Coachingu grupowego

WARSZTATY ONLINE

Warsztaty online  STORYTELLING FOR LEADERS to rodzaj sesji kick-off. Mają charakter interaktywny, ponieważ mocno wierzymy w siłę ćwiczeń praktycznych, wspierających proces uczenia się. Biorąc udział w intensywnych zadaniach, uczestnicy zdobywają wiedzę, budują swoje umiejętności a przede wszystkim nabywają pewności i zaufania do samych siebie. Ćwiczenia dotyczą:

• Nawiązywania kontaktów i angażowania rozmówców

• Wzmacniania wartości oraz pielęgnowania kultury organizacyjnej

• Tłumaczenia zmiany, strategii, decyzji

• Uruchamiania nieszablonowego myślenia i pokonywania zakorzenione poglądy / przekonania 

• Inspirowania do działania.

PROGRAM ĆWICZEŃ PRAKTYCZNYCH

Program Ćwiczeń Praktycznych to zestaw cotygodniowych, krótkich zadań - wystarczy 8-15 minut na ich realizację. Ćwiczenia realizowane są w miejscu pracy przez 6 kolejnych miesięcy. Mają one na celu wzmocnienie i rozwinięcie tego, czego nauczysz się podczas warsztatów. W praktyce oznacza to, że bardziej rozwiniesz swoje umiejętności podczas rzeczywistej pracy z wykorzystaniem poznanych technik, niż podczas samych warsztatów.

SPOŁECZNOŚĆ 

W okresie 6 miesięcy realizacji Programu Ćwiczeń Praktycznych, wszyscy uczestnicy mają możliwość zadawania pytań i dzielenia się swoimi doświadczeniami. 

COACHING GRUPOWY

Oferujemy również możliwość udziału w trzech grupowych sesjach coachingowych. Rozmawiamy na temat tego, jak uczestnicy programu sobie radzą, czego się nauczyli i udzielamy odpowiedzi na wszelkie zadane przez nich pytania. Sesje te realizowane są również przez platformę online. 

KTO POWINIEN WZIĄĆ UDZIAŁ?

Program STORYTELLING FOR LEADERS jest szczególnie przydatny dla każdej osoby, która potrzebuje skutecznie wpływać na ludzi, angażować i inspirować ich. Najczęściej uczestnikami są menadżerowie, szczególnie wyższego i średniego szczebla, kierownicy projektów, a także osoby zajmujące się sprzedażą złożonych rozwiązań.

PROWADZĄCY / TRENER

Dariusz Dobrzyniecki 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. Organizatorem szkolenia jest Persona Global Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Teligi 5/8., wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem KRS 0000324315. Numer identyfikacji podatkowej (NIP): 7010176477. REGON: 141773833. Opłacony kapitał zakładowy: 5000,00 PLN, zwana dalej "PGP".

2. Cena szkolenia obejmuje: udział w programie online, zestaw materiałów szkoleniowych. 

3. Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie formularza zgłoszenia na stronie www.storytelling-for-leaders.pl nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Po upływie tego terminu zgłoszenie chęci udziału w szkoleniu jest dopuszczalne po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z PGP. Wypełnienie formularza zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszych Warunków uczestnictwa oraz z zawarciem umowy pomiędzy PGP a uczestnikiem szkolenia (w przypadku zgłoszeń od osób fizycznych) lub firmą (w przypadku osób prawnych).

4. Z zastrzeżeniem punktu 5, PGP najpóźniej na 7 dni przez terminem rozpoczęcia szkolenia prześle do osób, które zgłosiły chęć udziału w szkoleniu, za pośrednictwem poczty elektronicznej, potwierdzenie udziału w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami organizacyjnymi dotyczącymi szkolenia.

5. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. PGP zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia w danym terminie szkolenia, jeżeli: 

a) lista uczestników będzie już zamknięta,

b) w przypadku nie zgłoszenia się minimalnej liczby osób.

6. PGP zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu na 7 dni przed terminem szkolenia.

7. W przypadkach określonych w punkcie 5 i 6, wszelkie kwoty wpłacone tytułem zapłaty za udział w szkoleniu zostaną zwrócone w całości w ciągu 7 dni od daty przekazania stosownej informacji do uczestnika szkolenia, za wyjątkiem sytuacji, kiedy strony uzgodnią, że wpłacona kwota zostanie zaliczona na poczet zapłaty za udział uczestnika w szkoleniu w innym terminie.

8. Płatność za szkolenie powinna wpłynąć na konto PGP podane na fakturze proforma najpóźniej w ciągu 3 dni od daty otrzymania faktury proforma.

9. PGP zastrzega sobie prawo odmowy udziału zgłoszonej osoby w szkoleniu, w przypadku jeżeli odpłatność za szkolenie nie zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym PGP w terminie wskazanym w punkcie 8.

10. Faktura VAT zostanie wystawiona w ciągu 7 dni od daty otrzymania zapłaty za szkolenie i przesłana pocztą na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

11. Rezygnacja z udziału w szkoleniu na 14 lub więcej dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych, pod warunkiem przesłania informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu w formie listu lub poczty elektronicznej na adres PGP i z zastrzeżeniem sytuacji, o której mowa w punkcie 12. Decydująca jest data wpływu oświadczenia o rezygnacji do PGP. W takim przypadku uczestnikowi przysługuje zwrot wcześniej uiszczonej płatności w całości.

12. Z zastrzeżeniem punktów 13 i 14, w przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu, na które zgłoszenie zostało dokonane w ramach oferty promocyjnej, związaną z obniżeniem ceny przy wcześniejszej przedpłacie, na 14 lub więcej dni przed planowanym terminem rozpoczęcia, PGP zastrzega sobie prawo do wystawienia noty obciążeniowej w wysokości 25% ceny szkolenia tytułem kary umownej oraz potrącenia kwoty powstałej w ten sposób należności od kwoty wcześniej uiszczonej tytułem zapłaty za szkolenie. W przypadku jeżeli zapłata nie została wcześniej uiszczona, kary umowne są płatne w terminie 14 dni od daty wystawienia noty obciążeniowej.

13. Z zastrzeżeniem punktu 14, w przypadku zgłoszenia rezygnacji na mniej niż 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia, PGP zastrzega sobie prawo do wystawienia noty obciążeniowej w wysokości 50% ceny szkolenia tytułem kary umownej oraz potrącenia kwoty powstałej w ten sposób należności od kwoty wcześniej uiszczonej tytułem zapłaty za szkolenie. W przypadku jeżeli zapłata nie została wcześniej uiszczona, kary umowne są płatne w terminie 14 dni od daty wystawienia noty obciążeniowej.

14. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w szkoleniu na mniej niż 7 dni robocze przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia, PGP zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia, tak jak za należycie wykonane szkolenie. Wcześniej wpłacone kwoty nie podlegają w tej sytuacji zwrotowi.

15. Oświadczenie o chęci udziału w szkoleniu w terminie innym, niż potwierdzony przez PGP zgodnie z punktem 4, jest równoznaczne z rezygnacją z wybranego szkolenia.

16. PGP zastrzega sobie prawo do odmówienia udziału w szkoleniu otwartym w przypadku, gdy Firma zgłaszająca i/lub Uczestnicy zgłoszeni przez Firmę i/lub Osoby Prywatne prowadzą działalność konkurencyjną wobec PGP, a także z innych powodów bez podania przyczyny.

17. Odpowiedzialność stron z tytułu utraconych korzyści jest niniejszym wyłączona.

18. PGP będzie rozpatrywać wyłącznie reklamacje dotyczące szkoleń otrzymane w formie pisemnej w terminie do 30 dni od daty zakończenia szkolenia. Reklamacje otrzymane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

19. Zgłoszenie udziału powinno być wypełnione osobiście przez uczestnika szkolenia. Wypełniając formularz uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Persona Global Polska Sp. z o.o. swoich danych osobowych podanych w formularzu zgłoszenia w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania mu informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Persona Global Polska Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

 

Dystrybucja w Polsce: Persona GLOBAL Polska Sp. z o.o.

Worldwide distribution: Persona GLOBAL, Inc.

2014 © Anecdote Pty Ltd.

Bilety

Cena

Ilość

Suma

 • Standard

  PLN 2,500

  Cena netto. Do ceny zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) w obowiązującej wysokości (23%).

  PLN 2,500

  0

  PLN 0

Suma

PLN 0

Udostępnij to wydarzenie